Domů > Darovacie podmienky

 

DAROVACIE PODMIENKY NADAČNÉHO FONDU DARUJ VLASY – pripravujeme

Článok 1 – Definícia.

Podmienky – "Podmienkami" sa ďalej rozumejú tieto darovacie podmienky.

Nadačný fond – "Nadáciou" sa ďalej rozumie Nadačný fond Daruj vlasy, IČ XXXXX, so sídlom Korunní 860/20, 120 00 Praha 2, zapísaný v nadačnom registri vedenom XXXXXX

Darca – "Darcom" sa ďalej rozumie fyzická alebo právnická osoba, poskytujúca Dar Nadácii Daruj vlasy.

Dar – "Darom" sa ďalej rozumie dar, poskytnutý darcom Nadácii Daruj vlasy

Web – "Webom" sa ďalej rozumejú webové stránky Nadačného fondu Daruj vlasy na doméne tretej úrovne www.darujvlasy.sk.

Žiadateľ – "Žiadateľom" je konkrétny žiadateľ, ktorému podľa rozhodnutia správnej rady Nadačného fondu Daruj vlasy bude ponúknutá podpora.

Článok 2 – Základné ustanovenia.

Tieto darovacie podmienky platia pre poskytovanie darov Nadácii Daruj vlasy.

Poskytnutím daru Nadácii Daruj vlasy darca vyslovuje súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť.

Ak bude medzi darcom a nadáciou Daruj vlasy uzatvorená samostatná písomná darovacia zmluva alebo iná písomná dohoda, s ktorou budú tieto Podmienky v rozpore, má takáto darovacia zmluva alebo iná dohoda prednosť pred týmito podmienkami.

 

Článok 3 – Poskytnutie Daru.

Darca je oprávnený poskytovať Nadácii Daruj vlasy Dar podľa týchto Podmienok bezhotovostným prevodom. Týmto nie je dotknutá možnosť uzatvorenia samostatnej darovacej zmluvy medzi Darcom a Nadáciou Daruj vlasy.

Bezhotovostným prevodom môžu byť poskytované Dary v ľubovoľnej výške. Bezhotovostným prevodom sú Dary poskytované na bankový účet Nadačného fondu č. 2501085558 / 2010, vedený vo Fio banka, a.s. . Ak je Darcom právnická osoba, je variabilným symbolom platby identifikačné číslo Darcu. Ak je Darcom fyzická osoba, je variabilným symbolom platby jej dátum narodenia vo formáte DDMMRRRR. Správou pre príjemcu je "Dar".

Ak sa nedohodne Darca s Nadáciou Daruj vlasy inak, dochádza k uzavretiu darovacej zmluvy medzi Darcom a Nadáciou Daruj vlasy, ktorej predmetom je poskytnutie Daru, okamihom odoslania platby Darcom.

Náklady vzniknuté Darcovi v súvislosti s poskytnutím Daru, napr. Náklady na internetové pripojenie, bankové poplatky a pod. si hradí Darca sám.

V prípade záujmu o vydanie potvrdenia o prijatí daru alebo o vyhotovení samostatnej zmluvy o poskytnutí daru na daňové účely, vyplní Darca formulár na Webe alebo skontaktuje Nadačný fond Daruj vlasy iným spôsobom. Nadačný fond Daruj vlasy je povinný mu bez zbytočného odkladu takéto potvrdenie, resp. návrh zmluvy zaslať.

 

Článok 4 – Využitie Daru.

Nadačný fond Daruj vlasy je povinný s Darom naložiť v súlade so svojou nadačnou listinou, so stanovami Nadačného fondu Daruj vlasy a s rozhodnutím správnej rady Nadačného fondu Daruj vlasy. Správna rada Nadácie Daruj vlasy je oprávnená rozhodnúť o využití Daru.

 

Článok 5 – Ochrana osobných údajov.

Darca berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Nadačný fond Daruj vlasy zhromažďoval, spracovával a uchovával jeho osobné údaje, a to za účelom ich internej potreby Nadačného fondu Daruj vlasy, za účelom spracovania výročných správ, vedenie štatistík a pod.

Súhlas podľa tohto článku je udeľovaný na dobu 10 rokov odo dňa posledného poskytnutia Daru Darcom.

Darca berie na vedomie a súhlasí s tým, aby bol ako darca uvádzaný vo výročnej správe Nadačného fondu Daruj vlasy.

 

Článok 6 – Záverečné ustanovenia.

Tieto Podmienky sa riadia Českým právnym poriadkom, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

Všetky spory, vyplývajúce z týchto Podmienok, ako aj z jednotlivých darovacích zmlúv uzavretých podľa týchto Podmienok, budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi Českej republiky.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť a boli dostupné na Webe dňom 7. septembra 2016.