Domů > Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.darujvlasy.sk (ďalej len "webové rozhranie")

Správca osobných údajov:

Nadační fond daruj vlasy, so sídlom Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 05454948,

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel N, vložka 1418

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Telefónne číslo: 607 646 880

Kontaktný e-mail: info@darujvlasy.cz


Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.
 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ") a zákonom č . 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje znamenjú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie

 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa, napríklad adresa trvalého, príp. prechodného pobytu, miesto poskytnutia vecného príspevku), telefónne číslo, e-mailová adresa;

 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačný systém, doby a počet prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

 • fotografie

 • informácie o predmete plnenia – napríklad typ a výška príspevku, zakúpený zbierkový predmet, vyššie daru do zbierky, rozsah a predmet plnenia dobrovoľníka,

 • platobné údaje – napríklad číslo bankového účtu a špecifikácie banky,

 • záznamy komunikácie – napríklad informácie z písomnej, e-mailové a inej komunikácie s Vami.

 1. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti so žiadosťou o príspevok a uzavretím darovacej zmluvy a ďalej v priebehu jej plnenia a ďalej údaje darcov nevyhnutné na uzavretie darovacej zmluvy či potvrdenie o prijatí daru. Ďalej zhromažďujeme na účely plnenia zmluvy a ochrany našich práv údaje z verejne prístupných registrov a evidencií (hlavne. Insolvenčný register, obchodný register, ARES, živnostenský register, kataster nehnuteľností). Osobné údaje získavame aj od iných osôb, napríklad osôb, ktoré sa podieľajú na plnení záväzkov zo zmlúv (kontaktné osoby, zástupcovia žiadateľov alebo prijímateľov príspevkov).

Z nami spolu / organizovaných akcií môžu byť obstarávané fotografie pre potreby zdokumentovania nášho plnenie a našej mediálnej komunikácii.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Z titulu plnenia zmluvného vzťahu zhromažďujeme a spracovávame Vaše údaje, ktoré potrebujeme pre uzatvorenie a plnenie zmluvy (najmä darovacej zmluvy). V prípade požiadavky na nadačný príspevok spracovávame osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt so žiadateľom a prípadne s potenciálnym obdarovaným. Ide spravidla o meno, priezvisko, telefón, e-mailovú adresu žiadateľa, meno a priezvisko obdarovaného alebo jeho zástupcu. Tieto údaje slúžia na možnosti kontaktovania žiadateľa, identifikovanie obdarovaného a k vyhodnoteniu toho, či poskytnúť príspevok a v akej výške. Pre plnenie zmluvy spracovávame osobné údaje, ktoré potrebujeme pre poskytnutie príspevku, termín a spôsob úhrady, bankové spojenie a pod. V priebehu trvania zmluvy, popr. po istú dobu po jej skončení, potom spracovávame osobné údaje z právneho titulu oprávnených záujmov, ktorými sú najmä údaje o splnenie účelu príspevku, dokumentácia (vrátane fotodokumentácie), kontaktné údaje, údaje pre vytváranie interných evidencií, plánovanie a analýz a ďalej údaje nevyhnutné na splnenie zákonných povinností NF.

 • Rad údajov sme nútení spracovávať pri plnení právnych povinností, teda povinnosti uložené právnymi predpismi, napr. Zákon č. 563/1991 Zb. O účtovníctve, zákon č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, zákon č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmov, zákon č. 499/2004 Zb. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovaniu našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

Zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje pre nižšie uvedené účely:

a) rokovania o poskytnutí nadačného príspevku,
b) predaj zbierkových predmetov,
c) uzatváranie zmluvného vzťahu, plnenia zmluvy a zmena zmluvy, ukončenie zmluvy,
d) spolu / organizovanie verejných zbierok a podujatí,
e) organizácie dobrovoľníctva,
f) propagácia NF,
g) plnenie našich práv a povinností.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, aby sme mohli overiť naplnenie účelu zmluvy. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich so zmluvou uchovávame Vaše osobné údaje po nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi alebo po dobu, ktorú potrebujeme pre ochranu našich oprávnených záujmov. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená najmä podľa premlčacích lehôt podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, po ktorú sme oprávnení uchovávať tento osobný údaj, tak osobný údaj vymažeme, anonymizujú či pseudonymizujeme v našich databázach.

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. Bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;

 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

 • v prípade obchodných oznámení – spôsobom, ktorý je uvedený v každej elektronickej správe obsahujúcej obchodné informácie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k týmto informáciam:

 • účel spracovania;

 • kategórie spracovávaných osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

 • doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. Opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracovávaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;

 • ste odvolali súhlas so spracovaním;

 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;

 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;

 • je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme iba oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho práva obrátiť sa so svojím podnetom priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.
 

 1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Jako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme správcom osobných údajov v zmysle ZOOU. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracúva, vám oznámime na základe dotazu.

Osobné a ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

4.2. Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. Dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Osobné údaje neposkytujeme nikomu inému.

Získané osobné údaje môžu byť z našej strany sprístupnené týmto kategóriám tretích osôb:

a) v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými právnymi predpismi (napr. zverejnenie Výročnej správy), a to najmä súdom, verejným registrom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, súdnym exekútorom, orgánom dohľadu v rámci výkonu ich zákonných právomocí (Magistrát hl. mesta Prahy , inšpekcie práce) príp. ďalšie štátne orgány.
b) spracovateľom, teda osobám, s ktorými uzavrieme zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorí poskytujú dostatočné záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany poskytnutých údajov,
c) v rámci propagácie nadačného fondu širokej verejnosti na sociálnych sieťach a webových stránkach, ale v obmedzenej miere, kedy je uvádzané len krstné meno subjektu a prípadne jeho priezvisko a to iba na základe udeleného súhlasu

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie.

 1. SOUBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.
 

5.2.Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

  • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

  • výkonnostné cookies – slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

 • cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

  • funkčné cookies – slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; prostredníctvom nich môže dochádzať k získavaniu a spracovanie osobných údajov;

  • cielené a reklamné cookies – slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; prostredníctvom nich môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

  1. Používané služby spoločnosti Google

Webové rozhranie používa služba Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 20.5.2018

Facebook komentáre